met plezier profiteren van goed cultuuronderwijs
impressie dag van de cultuureducati

Wat is Cultuureducatie met Kwaliteit 

met Kwaliteit in het PO?

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma. Het Fonds voor cultuurparticipatie (FCP) is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de projecten van Cultuureducatie met Kwaliteit. Het FCP ondersteunt in opdracht van de overheid ook projecten op het gebied van cultuurparticipatie en talentontwikkeling. 

Maar wat is CMK nou? Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Dat is waar CmK zich voor inzet. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met alle kunstvormen en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg 

De Provincie en de zes steden Venlo, Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond en Weert tekenden in 2016 de intentieverklaring rondom de verdeling van de middelen t.b.v. Cultuureducatie met Kwaliteit. 

Deze intentieverklaring is onderdeel van het brede Cultuur Convenant 2017-2020. Vanaf 2017 wordt in Limburg voor ruim 5,1 miljoen euro door Provincie, gemeenten en Rijk geïnvesteerd in cultuureducatie in het basisonderwijs.

Wat is een penvoerder?

wEen penvoerder is degene die voor een regio samen met de scholen en tal van culturele instellingen zich inzet om cultuureducatie te borgen in het curriculum van het onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld door het maken van een leerlijn cultuureducatie op een school maar het kan ook gaan over een traject waarin leerkracht tools krijgen aangereikt om cultuureducatie te integreren binnen kernvakken.

De penvoerders dragen allemaal zorg voor hun eigen werkgebied waardoor alle basisscholen in Limburg gebruik kunnen maken van de verschillende programma’s voor CMK. Klik op een van de onderstaande buttons om te kijken bij welke penvoerder je terecht kan. 


Regio maastricht en heuvelland

“Als je talent niet wakker kust, dan blijft het slapen”. Dat is het motto van ‘Toon je Talent’, de invulling van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ in de regio Maastricht en het Heuvelland. ‘Toon je Talent’ is een uniek project waarin basisschoolleerlingen kennis maken met kunst en cultuur. Waarin ze worden gestimuleerd om hun eigen talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Binnen en buiten school. Want zij zijn het culturele kapitaal van de toekomst. En daar moet je in investeren. Door doelgericht bezig te zijn met muziek, dans, toneel, beeldende vorming, media en erfgoed gaan we bij kinderen in op hun talent. In de onderbouw proeven ze aan deze verschillende kunstvormen en ontdekken zo hun sterke en zwakke kanten. De kern van het project ligt in de middenbouw: de Cultuurboost. We dompelen kinderen onder in cultuur. Ze onderzoeken wat bij hun past, waar ze goed in zijn en waar ze gelukkig van worden. Ouders worden hier zoveel mogelijk bij betrokken. In de groepen 5 tot en met 8 worden de kinderen gestimuleerd om hun talent verder te ontwikkelen en in te zetten. De cultuurcoach zorgt voor de verbinding tussen de professionals uit het onderwijs, het culturele veld, het kind en de ouders. Deze coach stimuleert het kind om zich verder te ontwikkelen binnen en buiten school. Schooljaar 2018-2019 volgen ongeveer 4000 leerlingen in Maastricht en 1300 leerlingen in het Heuvelland het programma. Meer weten over Toon je Talent: T 043 - 350 56 64, E info@kaleidoscoop.net (Frontoffice Kaleidoscoop).

meer informatie


REGIO Parkstad

Pit Cultuurwijzer staat voor energie, groei en kracht van cultuuronderwijs in regio parkstad. Intermediairs coachen het onderwijs op basis van De Cultuur Loper. Een programma dat in 8 stappen leidt van 'Dit willen wij onze leerlingen meegegeven' naar 'Zo gaan wij hieraan werken'.

Vanuit deze visie wordt er gewerkt aan samenwerkingen met het culturele veld. Ook scholing en deskundigheidsbevordering van docenten en educatief medewerkers komt aan bod. Zo werken we samen aan het verbeteren van cultuuronderwijs en het ontwikkelen van creativiteit bij kinderen. Meer dan 35 procent van de scholen in Parkstad doet inmiddels al mee! Jullie ook?

www.pitcultuurwijzer.nl
www.decultuurloperlimburg.nl

meer informatie


Regio westelijke mijnstreek

Het project EigenWijs verloopt succesvol. We zijn gestart en werken nu met ruim 3000 kinderen en leerkrachten aan Eigenzinnig Cultuuronderwijs. Alle basisscholen in de Westelijke Mijnstreek (Sittard Geleen, Stein, Beek, Schinnen) kunnen meedoen aan EigenWijs. Goed cultuuronderwijs is belangrijk voor kinderen. EigenWijs is de naam waaronder De Domijnen in de periode 2017-2020 invulling geeft aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Het doel is om kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Daarvoor stimuleren en faciliteren we de samenwerking tussen scholen en het culturele veld. Met Talentcement helpen we scholen bij het ontwikkelen van de culturele leerlijn en het bevorderen van de deskundigheid van leerkrachten en educatief medewerkers.

Meer weten: het team educatie wil als volwaardige partner van meerwaarde zijn om indirect bij te kunnen dragen aan de verruimde blik op de wereld en op (culturele) ontwikkeling. We werken vanuit passie en intrinsieke motivatie.

Ga je mee op ontdekkingsreis? Dan zijn we bereikbaar op T 088 - 599 55 70, E educatie@dedomijnen.nl

meer informatie


Regio midden-limburg

Scholen ondersteunen bij het verstevigen en/of verbeteren van cultuureducatie door middel van persoonlijke begeleiding en netwerken. Dat is wat we DOEN! Samen met de icc’er, directie én het schoolteam neemt de DOEN! intermediair de inzet van cultuureducatie onder de loep. “Waar staat de school nu?” Om vervolgens stap voor stap dichter bij de kern te komen. “Wat gaan we doen en hoe borgen we dat voor de toekomst?” Voor deze stappen maakt DOEN! gebruik van De Cultuur Loper, een traject - bestaande uit coaching, deskundigheidsbevordering voor de leerkrachten en een digitaal platform - waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. DOEN! is ook de spin in het cultuur educatieve web van Midden-Limburg. DOEN! organiseert inspiratiemiddagen en netwerkbijeenkomsten voor scholen en cultuuraanbieders, met als uitgangspunt informeren, inspireren en enthousiasmeren. Daarnaast draagt DOEN! middels cursussen en trainingen zorg voor de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten/icc’ers en cultuuraanbieders. Anderhalf jaar na de kick-off van DOEN! zijn de intermediairs op 29 scholen aan het werk met De Cultuur Loper en staan er een aantal scholen in de startblokken om dit schooljaar in te stromen. De ene school begint net, andere scholen hebben al concretere plannen en enkele scholen hebben zelfs al met dank aan financiële ondersteuning van DOEN! uitvoering gegeven aan hun toekomstplannen. Daarnaast hebben we voor zowel scholen als cultuuraanbieders inspiratiemiddagen georganiseerd. Voor 2018-2019 staat er een netwerkmiddag en een inspiratiemiddag op de planning en ligt er een cursus interne cultuurcoördinator en een training voor cultuuraanbieders in het verschiet. Meer weten over DOEN!? Mail naar: info@doenmiddenlimburg.nl

meer informatie


regio noord-limburg

Lokaal c, Een naam die verwijst naar het schoollokaal, de plek waar de kinderen dagelijks in aanraking komen met cultuureducatie. De C staat daarbij vanzelfsprekend voor Cultuur(educatie). Lokaal C geeft in Noord-Limburg uitvoering aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. Scholen en culturele instellingen in Noord Limburg werken samen om kunst, cultuur en erfgoed een vast onderdeel van het lesprogramma te maken.

Wat levert het op? Kinderen die met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Ben jij een cultuurmaker of ben je betrokken bij cultuureducatie in het primair onderwijs in de gemeente Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Mook en Middelaar, Venlo en/of Venray neem dan contact met ons op als je ondersteuning nodig hebt of je kennis met anderen wilt delen.

Lokaal C: info@lokaalc.nl of bel coördinator Henriëtte Stroucken: 06 - 302 300 29.

meer informatie

Wat doet het Platform?

Met de nieuwe periode van Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 en de daarin besloten werkwijze met 6 regio’s is ook afgesproken om voor de gehele periode 2017-2020 een Platform Cultuureducatie Limburg (PCL) op te richten. Het PCL zorgt ervoor dat er een goede afstemming en kennisdeling tussen de zes regionale penvoerders, overheden, onderwijs, opleidingen en culturele instellingen en andere partners is. Elkaar inspireren, van elkaar leren en alle mogelijke kennis over cultuureducatie delen zijn de belangrijkste acties binnen het PCL.

Jaarlijkse conferentie

Het houden en organiseren van een jaarlijkse conferentie/ bijeenkomst over CmK 17-20 voor een breed publiek. Tevens is de jaarlijkse conferentie een goed moment om ook landelijke partners aan te haken op het Limburgse beleid en daarmee ook vernieuwingen of trends sneller op te pakken.

Regionale werkplaatsen

Het opstarten van kleinere werkplaatsen rondom thema’s die worden aangedragen door de betrokkenen bij het PCL, denk hierbij aan 21Th century skills of een extra werkgroep rondom kennisdeling over de uitvoering van het programma CMK per regio.

Verbindingen leggen

Verbindingen maken tussen de verschillende landelijke cultuureducatie programma’s, specifiek voor muziekonderwijs welke in Limburg valt onder het Masterplan Muziekonderwijs DOOR

Tevens legt het Platform verbinding met alle inzet die gepleegd in de vorige periode 2013-2016 voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit t.a.v. SIEN. 

Wie is het Platform Cultuureducatie Limburg?

Het Platform bestaat uit een groep vertegenwoordigers van het onderwijs, culturele instellingen, gemeenten en Provincie Limburg. De voorzitter van het Platform is Hanneke Suilen-Hendriks, de ambtelijk secretaris is Nicolle van Lith. Zie hieronder voor alle de deelnemende organisaties. 

Penvoerders

Kumulus  Hellen Hurkens
Schunck  Femke Smeets
De Domijnen  Carol Maas
ECI  Ton Wilbers
Rick  Norbert Leurs
Kunstencentrum Venlo  Eric Lamers

Schoolbesturen PO

Movare  Kiki Huijnen
Mosalira  Theo van Mulken
Swalm en Roer  Jos de Vriend
Fortior  Peter van Eijck
Triade  Andy Cobben 

Culturele partners

Huis voor de Kunsten Limburg  Bas Thomissen
Afgevaardigde van het Directeurenoverleg Kunstencentra Limburg  Emile Florack
Afgevaardigde van het Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!  Marc Rutten
Afgevaardigde van de provinciale instellingen als Bonnefanten museum/ philharmonie zuidnederland/Museum plein Limburg en Limburg museum

Gemeenten

Maastricht  Luc Dahlmans
Heerlen  Manon Souren
Sittard-Geleen  Jan  Miltenburg
Roermond  Sandra Dupree 
Weert  Wim Truyen
Venlo  Marlene van Poeijer
Afgevaardigde van  de kleinere gemeenten  Alex Peeters

Bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit 18 september 2019

22 november 2019

Op woensdag 18 september jl. vond de bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg met als thema ‘Hoe kunnen de culturele instellingen beter aansluiten bij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit?’.  Deze middag had onder meer als doel om meer begrip voor elkaars werkwijze te bewerkstelligen. Om dit te realiseren is het belangrijk elkaars beweegredenen te kennen. Door middel van werksessies onder leiding van Vivian Knols, Hellen Hurkens, Mirjam Stam en Axelle de Rore streefden we om hierachter te komen.

Meer lezen

Terugblik Dag van de Cultuureducatie 2018

26 oktober 2018

Op vrijdag 28 september organiseerde het Platform Cultuureducatie Limburg (PCL) in opdracht van Provincie Limburg de tweede Dag van de Cultuureducatie in Limburg. Deelnemers hebben kennis opgedaan en kregen inspiratie aangereikt over cultuureducatie in het primair onderwijs in Limburg en de landelijke ontwikkelingen t.a.v. cultuureducatie.

Bekijk hier de foto's

Dag van de Cultuureducatie 2018

31 augustus 2018

Op vrijdag 28 september (van 13.30 tot 18.15 uur) organiseert het Platform Cultuureducatie Limburg (PCL) in opdracht van Provincie Limburg voor de tweede keer de “Dag van de Cultuureducatie in Limburg”. In Theaterhotel de Oranjerie te Roermond wordt u op de hoogte van de stand van zaken na de start van Cultuureducatie met Kwaliteit in 2017. Er worden tevens workshops georganiseerd, een debat over cultuureducatie gevoerd en is er de mogelijkheid tot netwerken.

Meer lezen

Voorstelling: ''I hate music!'' 26 september

31 augustus 2018

In het kader van de “Week van de cultuureducatie Limburg” wordt op 26 september de voorstelling ''I hate music!'' opgevoerd. “I Hate Music” van Leonard Bernstein, een korte liederencyclus op zelfgeschreven gedichten, is een muzikaal pareltje waar de componist getuigt van een groot inzicht in de kinderpsyche. In combinatie met nog enkele 'verwonderings'-liederen hoort u een kleine, intieme voorstelling voor sopraan en pianist, waar met het publiek naar vragen gezocht wordt en wat minder naar antwoorden.

Meer lezen

Aanmelden

Voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van het Platform Cultuureducatie Limburg? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief, deze verschijnt vier keer per jaar. 

Aanmelden


Platform Cultuureducatie Limburg

+31 (0)6 42 61 44 86
hsuilen@hklimburg.nl

Privacystatement